Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

10. Maj 2018

Tom Jørgensen fylder 50 år - Tom er fast medhjælper ved loppemarkedet og når vi har brug for hjælp til at tromle banen eller andre ting der kræver maskinkraft
28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

aablogoguld

Generalforsamling

Torsdag 6. Februar 2014 kl. 19.30
Dagsorden
23 deltagere -  21 var med til fællesspisning inden - Alf lavede mad
1. Valg af dirigent:Laila Kofoed

2. a. Formandens beretning: Anker Markussen
b. Fodboldudvalgets beretning: Ann-Sofie Frederiksen
c. Badmintonudvalgets beretning: Jørgen Sode
d. Motionsudvalgets beretning: Anker Markussen

3. Aflæggelse af revideret regnskab: Finn-Erik Pedersen - overskud kr 42.000

4. Behandling af indkomne forslag ( Ingen)

5. a. Valg af formand: Anker Markussen - genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlem: på valg Jan Ingvorsen - genvalg
Valg af 1 bestyrelsessuppleant: på valg Thomas Nyboe - genvalg
Valg af revisor: på valg Dan Andersen - genvalg
c. Valg af revisorsuppleant: på valg Anders Kofoed - genvalg

6. a. Valg af fællesudvalgsformand for fodboldudvalgene: Ann-Sofie Frederiksen - genvalg
b. Valg af seniorfodboldudvalg: på valg Ann-Sofie Frederiksen, Kenneth Knudsen,
André Berlin, Rune Radil og Andreas Pihl. - genvalg
c. Valg af ungdomsfodboldudvalg: udvalg udgået
d. Valg af håndboldudvalg: udvalg udgået
e. Valg af formand for badmintonudvalget: på valg Jørgen Sode -  genvalg
f. Valg af badmintonudvalg: udvalg udgået
Valg af ungdomsbadmintonudvalg: udvalg udgået
g. Valg af formand for motionsudvalget: på valg Anker Markussen - valg som kontakt mand
h. Valg af motionsudvalg: på valg Preben Jørgensen, Kjeld Nielsen, Randi K Jensen - udvalg nedlagt
7. Valg af redaktør og kasserer for klubbladet
på valg Alf Jørgensen, Finn-Erik Pedersen, Kenneth Knudsen, Ann-Sofie Frederiksen - genvalg

8. Fastsættelse af kontingent: uændret

9. Eventuelt:

Laila: Tak for mad
Sven K.: spurgte til hvordan vi vil få klippet banen – der arbejdes på indkøb af maskine og at finde nogle som vil klippe
Ove: meget vigtigt at få flere fodboldspillere – vi tilbyder gratis kontingent i ½ år til medlemmer som skaffer nyt medlem (får også ½ år gratis)
André: klubben har været til møder med naboklubber om evtl samarbejde med især ungdom og evtl træningsfælles for senior
Rengøringsdag: 29. marts kl 09 – både inde og ude
Generalforsamling AAB Støttan

Torsdag 6. Februar 2014 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Laila Kofoed

2. Formandens beretning:

3. Aflæggelse af revideret regnskab:

4. Behandling af indkomne forslag: ingen

5. a. Valg af formand. Preben Jørgensen - genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlem: Laila Kofoed - genvalg
c. Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Hans H Myhre - genvalg

6 Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer: kr 40

7. Eventuelt

Beretning for året 2013 - Aarsballe Boldklub

2013 blev et turbulent år for AAB og fortsatte her i starten af 2014. Først måtte vi flytte vores loppedepot da stedet blev solgt, men vi var heldige og blev tilbudt et andet sted at opbevare vores effekter.

Men den største skuffelse i AAB i nyere tid er, at kommunen har besluttet at stoppe med at passe og servicere vores stadion, selv om vi stadig har en fodboldafdeling og har tre hold med i turneringen. Den endelige beslutning blev truffet på det nye Fritids og Kulturudvalgsmøde den 8. januar 2014.

Det er politisk besluttet, at der skulle lukkes baner i 2014 for at opnå en besparelse på ca. 258.000 kr., men der står ingen steder at der skal lukkes stadions. Det ser ud som det er et forslag embedsmændene er kommet med, uden hensyn til at man smadrer nogle lokalsamfund, selv om der ellers så smukt står i Idrætspolitikken m.m. at man vil arbejde for liv og aktivitet over hele Øen.

Vi er ikke de eneste der bliver ramt. Tejn og Pedersker Stadion bliver også nedlagt, dog bliver der anlagt en 7 mands bane ved privatskolen i Pedersker, så de mærker det nok ikke så meget.

Derudover bliver der nedlagt en bane i Østermarie og Svaneke.

Klemensker stod også til lukning af en bane og deres lysanlæg, men det blev trukket tilbage på Fritid og Kulturs sidste møde i det gamle udvalg.

Vi har sendt to høringsbrev til udvalget uden resultat, og svaret har vi måttet læse i referatet fra Fritid og Kultur, eller høre og se det fra pressen, og alt ser ud som om at det er embedsmændene der lægger linjen og bestemmer.

Heldigvis ejer vi selv vores Stadion, og lysanlægget som vi overdrog til kommunen i 2008 fik vi heldigvis indføjet i kontrakten, at vi kunne overtage igen i samme stand som ved overdragelsen. Det er også et held, at vi er økonomisk i stand til at køre videre uden hjælp fra kommunen.

På mødet den 22. januar med den nye formand for Fritid og Kultur Erik Lund Hansen, leder for idrætsområderne Carsten Clemmensen og idrætskonsulent Ole Sig blev det aftalt, at vi fik udbetalt 30.000 kr. til dækning af evt. senere skrotning af lysanlæg, og 30.000 kr. til indkøb af græsklipper på grundlag at vi starter med klipning af græs fra foråret i stedet for ved forårsafslutningen.

Det skinnede tydeligt igennem på mødet, at det var embedsmænd og ikke politikeren der bestemte.

Så nu er vi tilbage på samme standard som i 1950erne og starten af 60erne, hvor Alfs far Mik klarede pasning af stadion, klipning af græs og kridtning af streger.

Det er nu en opgave for os/jer at få de opgaver løst, og det tror jeg på vil lykkedes.

Så længe der er spillere og vi kan stille hold, er jeg sikker på at der er bane at spille på, også uden hjælp fra kommunen.

Vi må konstatere at med kun et høringsbrev fra Bornholms Idrætsråd, hvor de bakkede os og Tejn flot op, har vi ikke haft nogen synlig opbakning fra Idrætten på Bornholm i vores kamp om kommunal bevarelse og pasning af vores Stadion.

Thomas Nyboe har stået for maling af streger på bane og opsætning af net i 2013.

Som I sikkert kan huske fik klubhuset fra 1. januar 2013 status som medborgerhus, og dermed brugsret af Borgerforeningen, som der er lavet skriftlig aftale med. Årsagen var at vi måtte se i øjnene, at antallet af idrætsudøvere under 25 år blev mindre og mindre gennem årene, og som er en generel udvikling på øen.

Det kom til at koste os ca. 40.000 kr. i mindre tilskud i forhold til den gamle ordning, men vi har dog den fordel, at vi nu kan leje huset ud uden at blive modregnet i tilskud.

Det sportslige:

Det er nu en opgave for os og vores fodboldspillere at få flere spillere til klubben, og på meget gunstige vilkår, så vi i stedet for at trække hold får flere hold med i turneringen.

Badminton har Jørgen Sode helt styr på, og har et godt fremmøde.

Præmiewhist: Hanne Ipsen vores nye leder har stadig godt gang i præmiewhisten med 24 til 32 spillere.

Afdelingsformændene fortæller i deres beretninger mere om hvad der er sket i 2013.

Firmacup:

Søndag den 30. juni afviklede vi den årlige firmacup for 33. gang. Der var tilmeldt 35 hold, men afbud fra et hold inden start.

Stævnet blev som sædvanlig afviklet stille og roligt, men desværre kom der regnbyger den meste af dagen, og med kraftig vind var der temmelig koldt på stadion – ikke mindst for tilskuerne.

Vindere A rækken: Netto1. B rækken: SSG/Østergades Tømrer/Snedker. C rækken: Stammershalle Badehotel. Mix rækken: Pau 12/13.

Tak til hovedsponsor Sportigan og puljevindersponsor Sügro.                                                      

Loppemarked:

Vi var igen utrolig heldige med vejret til vores loppemarked den 3. august.

Og igen var der rigtig mange mennesker, der mødte op.

Der blev solgt effekter for ca. 101.000 kr. - det næstbedste resultat, heraf ca. 15.000 kr. på auktion, hvor Knud Pedersen for 5. gang var en glimrende auktionarius.

Kioskerne omsatte for ca. 49.000 kr. – (Det næst bedste resultat)

Alle vores hjælpere skal have stor tak for deres indsats, hvor det hele bare igen fungerede perfekt, især en stor tak til Bjarne Jørgensen for hans arbejde med sorteringen på vores lager på Præstegård, som er en stor lettelse, når vi skal læsse på bilerne.

På grund af sorteringen som gør arbejdet meget lettere, blev man også i år færdig i god tid før start.

Der var ca. 45 der hjalp med læsning og opkørsel fredag aften, og ca. 100 medhjælpere lørdag.

Det hele kørte bare på skinner hele dagen fra start til slut.  Man var færdige ca. kl. 20.00. Men dem der afleverede bander blev lidt senere færdige.

Uden vores vognmænd, der stiller deres biler til rådighed, var det en umulig opgave at få transporteret alle loppeeffekter op på stadion. Det er vi meget taknemlige for.

Vores team på 6-7 personer, der kører rundt og samler ind hver mandag, fungerer stadig fint.

Også stor tak til jer.

Klubblad/Hjemmeside:

Alf er stadig i gang og sørger for at klubbladet bliver lavet. Det udkommer 4 gange om året.

Vores populære og næsten altid opdaterede hjemmeside er også Alf`s domæne.

Også jobbet som pressechef, der sørger for nyheder og meddelelser om AAB til pressen, er stadig ham.

Økonomi:

Når Finn-Erik fremlægger regnskabet, vil han igen i år fremvise et rigtig flot resultat, og det selv om at vi har fået noget mindre tilskud til klubhuset.

Der vil derfor heller ikke i år fra bestyrelsen komme forslag om kontingentstigninger, men at alle arbejder på at få flere medlemmer til klubben.

Her til slut vil jeg som sædvanlig takke alle, der har givet et bidrag til AAB, både økonomisk, arbejdsmæssigt og sportsligt.

Anker Markussen