Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere håndboldspiller i AAB
30. Nov 2017
Ove Markussen fylder 70 år - Ove er tidligere formand i AAB, samt en AABs bedste fodboldspillere - også god til badminton og håndbold. Hjælper stadig med...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

aablogoguld


09.02.2017

Vedtægter for
AARSBALLE
BOLDKLUB

Revideret 9. februar 2017

§11
På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. a. Formandens beretning
b Udvalgenes beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af eventuelt ind-komne forslag
5. Valg i.h.t. §6
6. a. Valg af Formand for fodbold-udvalget i.h.t. §7
b. Valg af Formand for badmin-tonudvalget i.h.t. §7
c. Valg af udvalg i.h.t. §7
7. Valg af redaktion i.h.t. §4
8. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive i.h.t. §8
9. Eventuelt
§12
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af besty-relsen finder det fornødent, eller når mindst 15 af foreningens medlem-mer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som ordinær generalfor-samling i.h.t. §10
§13
Foreningen tegnes af Formanden eller Næstformanden sammen med Kassereren samt minimum et Besty-relsesmedlem.
§14
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4/5 er mødt.
§15
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12. Det er kassererens pligt at aflevere regnskabet til revision i rimelig tid forinden generalforsam-lingens afholdelse. Revisorerne har til enhver tid ret til at foretage uan-meldt kasseeftersyn.
§16
Bestemmelse om foreningens op-løsning kan kun vedtages på en til dette formål indkaldt generalforsam-ling, og mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Samtidig tages bestemmelse om foreningens formue og ejendele, der dog skal anvendes til støtte for al-mennyttige foreninger i Aarsballe eller for Bornholms idræt.
Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der er mindst 12 med-lemmer.
§17
Tvivlsspørgsmål angående fortolk-ning af foreningens vedtægter afgø-res af foreningens bestyrelse.