Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

10. Maj 2018

Tom Jørgensen fylder 50 år - Tom er fast medhjælper ved loppemarkedet og når vi har brug for hjælp til at tromle banen eller andre ting der kræver maskinkraft
28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

aablogoguld

Generalforsamling
Torsdag 8. Februar 2018 kl. 19.15
Dagsorden
13 deltagere
1. Valg af dirigent: Sven Kofoed

2. a. Formandens beretning: Beretning af næstformand Kenneth Knudsen – oplæst af
Finn-Erik Pedersen.
Anker Markussen kommenterede beretningen på vegne af Kenneth: Kæmpe ros til
Finn-Erik for hans store arbejde med at få skaffet midler fra kommunen til vores nye
varmepumpeanlæg til en værdi af kr 150.000. Sammen med Jan Ingvorsen og Kjeld Nielsen har han stået for alle møder og samtaler.

b. Fodboldudvalgets beretning: Randi Kofoed oplæste Ann-Sofie Markussens beretning.
Alf Jørgensen supplerede med at AABs herrer og veteraner har fået nyt spillersæt fra sponsor Finn Stenbye

c. Badmintonudvalgets beretning: Jørgen Sode

3. Aflæggelse af revideret regnskab: overskud på ca kr 28.000
Behandling af indkomne forslag ( Ingen)

4. a. Valg af formand: ingen kandidat
b. Valg af bestyrelsesmedlem: på valg Jan Ingvorsen - genvalg
Valg af 1 bestyrelsessuppleant: på valg Thomas Nyboe - genvalg
Valg af revisor: på valg Dan Andersen - genvald
c. Valg af revisorsuppleant: på valg Torben Munch - genvalg

6. a. Valg af fællesudvalgsformand for fodboldudvalgene: Ann-Sofie Markussen -
genvalg
b. Valg af seniorfodboldudvalg: på valg Ann-Sofie Markussen, Kenneth Knudsen,
André Berlin, Rune Radil. Genvalg af Kenneth Knudsen, André Berlin og Rune Radil.
Nyvalg af Rasmus Gormsbøl
c. Valg af formand for badminton: på valg Jørgen Sode - genvalg

7. Valg af redaktør og kasserer for hjemmesiden
på valg Alf Jørgensen, Finn-Erik Pedersen, Kenneth Knudsen, Ann-Sofie Markussen
og André Berlin – genvalg bortset fra Ann-Sofie som udgår

8. Fastsættelse af kontingent: uændret kr 100,- pr ½ sæson

9. Eventuelt: Sven Kofoed kom med en ide om at lave fodboldtræning for gamle mænd.
Viste at flere gamle AABere spiller andre steder.

ref. Alf Jørgensen


Beretning for 2017 Aarsballe Boldklub
Selvom Aarsballe Boldklub er en lille klub, sker der stadig mange ting i boldklubben og i borgerforeningen.
Sportslige aktiviteter
Der sker en del i Aarsballe Boldklub bl.a. fodbold og badminton, men det vil jeg overlade til Ann-Sofie og Jørgen at fortælle om under deres beretninger. Jeg vil dog nævne, at fodboldafdelingen stadig har 3 seniorhold – 1 herrehold, 1 veteranhold og 1 damehold. Det er flot, når vi sammenligner os med vore nærmeste naboer, som også har det meget svært, og udsigterne for fodboldafdelingerne på Bornholm er generelt dystre.
Jørgen Sode er stadig leder for en lille men trofast badmintonskare i Klemensker Hallen.
Installation af luft vand varmepumpe
I 2017 søgte vi tilskud til en luft vand varmepumpe fra Bornholms Regionskommunes særlige pulje for energiforberedende tiltag for forsamlingshuse. Varmepumpen skulle erstatte medborgerhusets gamle oliefyr. Det var glædeligt, at vi kunne få et tilskud på næsten 150.000 kr. som dækkede udgiften til varmepumpen 100%. Det viste sig, at klubbens solvarmeanlæg var i stykker, og efter samråd med Finn Stenby, Bornholms Agro og Ventilationsservice, som installerede varmepumpen samt rådgivere fra kommunen blev det besluttet at fjerne solvarmeanlægget. Besparelsen ved at beholde solvarmeanlægget ville drukne i driftsomkostninger, og så var der ingen mening i at beholde anlægget.
Det viste sig så, at solvarmeanlægget havde ødelagt taget flere steder, og det medførte, at AAB måtte betale kr. 10.000 for reparation af taget. En minimal udgift, når resten af varmepumpen blev betalt af kommunen.
Der bliver nok ikke den store besparelse på varmeudgifterne, som vi havde håbet på, men til gengæld har vi fået en konstant opvarmning af huset til glæde for brugerne af huset.
Vi har fået meget hjælp med installationen af varmepumpen fra kommunens ansatte Flemming Bech og Flemming Johansen samt energikonsulent Erik Bodal.
Vi vil opleve 2018 som året, hvor vi tager varmeanlægget i brug. Ifølge Finn Stenbye tager det som regel et år før man finder den mest hensigtsmæssige og økonomiske brug af varmeanlægget. Kjeld Nielsen holder hele tiden øje med anlægget. Hvis der forekommer uhensigtsmæssigheder i brugen af anlægget, skal Kjeld kontaktes.
Pasning og vedligeholdelse af Aarsballe stadion
Vi er naturligvis meget taknemmelige for kommunens tilskud til varmepumpen, og derfor kan det måske virke lidt underligt, at vi på en anden front kritiserer kommunen for manglende service på vort stadion, som de ophørte med i 2014. Det er måske lidt dårlig timing, men det er der ikke noget at gøre ved.
Allerede dengang i 2013 gjorde vi opmærksom på forskelsbehandling mod os i forhold til tilsvarende foreninger på Bornholm, som vi normalt sammenligner os med. Vi blev i 2014 lukket samtidig med Tejn Idrætsforening samt Pedersker Idrætsforening blev lukket med hensyn til vedligeholdelse af stadion, og derfor undrede det os meget, at kommunen i efteråret 2017 valgte at genoptage klipning m.m. på Tejn Stadion, fordi de havde fået flere fodboldspillere til klubben. De er dog ikke i nærheden af vort niveau, så det undrer os, at kommunen ikke også tog vort stadion med i beslutningen.
Vi har af omveje fået at vide, at det er fordi vi ejer vort eget stadion. Det er en sølle undskyldning, da baggrunden for at vi er selvejende er, at det daværende Hasle kommune i sin tid ønskede at give os et tilskud mod til gengæld at vi selv stod for køb af området m.m. Samtidig gav Hasle kommune os garanti for, at vi altid ville få samme behandling/tilskud som andre foreninger i kommunen m.h.t. klipning, vertikalskæring samt udgifter til lysanlæg.
Den eneste forskel vi kan se som værende selvejende er, at vi betaler ejendomsskat for anlægget, men det skal vi vel ikke straffes for? Det er svært at forstå.
Det skal her også bemærkes, at vi på ingen måde misunder Tejn Idrætsforening, at de får passet og klippet deres baner – det dygtigt gjort, at de kunne få kommunen til at passe deres stadion igen. Det er derimod den åbenlyse forskelsbehandling fra kommunens side, at vi på baneområdet føler os udsat for.
Vi har derfor kort før jul indsendt en ansøgning til Fritid og Kulturudvalget og til Teknisk Udvalg i kommunen om at få genindført klipning og pasning af vort stadion fra 1. januar 2018. Vi har endnu ikke hørt fra kommunen.
Man kan spørge os, hvorfor vi først sender ansøgningen nu. Vi har hele tiden vidst, at der er andre stadions, som næsten ikke benyttes, men hvor kommunen hele tiden har passet og klippet deres stadions. Forklaringen er, at vi frygtede, at en henvendelse fra os ville resultere i, at kommunen også stoppede service på de andres baner – altså at kommunen valgte laveste fællesnævner. Det ville vi ikke være årsag til.
Vi håber på et positivt svar fra kommunen.
Loppemarked
For at kunne finansiere klubhus og bane samt de sportslige aktiviteter var det igen loppemarkedet, der skaffede den nødvendige indtægt til klubben. Årets overskud blev på ca. kr. 115.000.
Et meget flot resultat, selvom vi om formiddagen fik en del regn.
Igen tak til Bjarne Jørgensen og til indsamlerne samt de mange frivillige hjælpere på selve loppemarkedet.
Brian Mattsson har valgt at stoppe som indsamler efter 20 år som indsamler. Mange tak til Brian for den store indsats som indsamler. Vi vil meget gerne have en ny indsamler i stedet for Brian, så hvis der er nogen, der har lyst til at være indsamler, så kontakt os.
Også en stor tak til vore vognmænd, som beredvilligt stiller lastbiler til rådighed, så vi kan få de mange effekter op til Aarsballe fra depotet
Fantastisk at så lille en forening kan skabe så stort et arrangement. Det viser, at der er en stor opbakning bag klubben.
Regnskab
Finn-Erik kan igen i år fremvise et flot regnskab med et overskud på ca. kr. 28.000.
Kontingent
Det er bestyrelsens forslag, at vi bibeholder vort kontingent på kr. 100,00 halvårligt. Et nærmest symbolsk beløb, som vi kun kan holde, hvis vi stadig har vort loppemarked. Vi tror på, at det lave kontingent kan forlænge vore afdelingers levetid.
AAB` s fremtid og valg af formand
Vi har et fortrinligt samarbejde med Aarsballe Borgerforening, og det er livsnødvendigt for både AAB og borgerforeningen, at vi kan arbejde sammen. Medborgerhuset er grundlaget for både AAB`s og borgerforeningens fortsatte eksistens.
Vi har kørt i nogle år uden formand, og også i år ser det vanskeligt ud med at få en formand til AAB. Det er dog væsentlig for bestyrelsen og selvfølgelig AAB, at vi finder den rigtige person med det rigtige AAB DNA. Kan vi ikke det p.t., så er det bedre at køre videre som vi gør nu indtil vi finder den rigtige person.
Bane og klubhus
Vi lejer klubhuset ud til fester, konfirmationer, møder mv. For at kunne leje huset ud, kræves det, at det skal se rent og pænt ud, og derfor skal der lyde en tak til vor rengøringsdame Lis Svendsen samt ikke mindst til Alf og Lone som til dagligt står for driften af kiosken.
Der skal også lyde en stor tak til Kirsten Kofoed fra borgerforeningen, som lægger et stort arbejde i Medborgerhuset.
Samtidig skal der lyde en tak til Preben Jørgensen og Preben Knudsen for at klippe og vedligeholde fodboldbanen. Den ser flot og indbydende ud og kan sagtens matche de anlæg rundt på øen, som kommunen vedligeholder og klipper.
Thomas Nyboe er igen den, som sørger for at der er streger på banen, og på de rigtige steder.
Borgerforeningen
Der skal også lyde en tak til borgerforeningen, som altid hjælper, når der er indendørs og udendørs arbejdsdag.
Vi har en meget aktiv borgerforening, der arrangerer fællesspisning, der strikkes, afholdes møder og meget andet. De sørger for, at der hele tiden er aktivitet i Medborgerhuset.
Årets leder
Årets leder blev fortjent Lone Jørgensen, som har en finger med i alt, hvad der foregår i Aarsballe – både i klubben men også i borgerforeningen. Samtidig passer hun områdets børn som dagplejer og holder øje med Alf. Lone er nærmest uundværlig til vort loppemarked med meget af det praktiske, indkøb mm.
Og når vi nu er ved familien Jørgensen vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at Alf i 2017 havde 50 års jubilæum med referater fra kampe i 50 år sammen med en masse udklip fra Bornholms fodbold i den samme periode. Et skatkammer af oplysninger for eftertiden og meget interessant at læse.
Til slut vil jeg takke alle, der har givet et bidrag til AAB, både økonomisk, arbejdsmæssigt og sportsligt.

På bestyrelsens vegne
Kenneth Knudsen
Næstformand i Aarsballe Boldklub

BERETNING FOR AARSBALLE BOLDKLUBS FODBOLD I 2017
2017 var andet år som ren 7-mandsfodboldklub med tre hold – et dame, et herre og et veteran.
Damerne har igen i 2017 været at finde på banen til træning torsdag aften. Damerne havde et meget svært forår, hvor det kun blev til én spillet kamp og der blev tænkt mange tanker om at lukke holdet eller forsøge igen i efteråret. Steffen og damerne gav hinanden håndslag på at gøre et forsøg med at stille hold i efteråret også. Her blev der spillet fem ud af otte kampe, hvoraf en enkelt blev vundet.
2017 blev afsluttet med fællesspisning i klubhuset, hvor Steffen blev fejret af klubben og damerne, da han i november rundede de 60 år.
Herrerne var igen i 2017 stabile og spillede, på nær en enkelt i efteråret, alle deres kampe. Mange kampe er blevet tabt men det blev også til et par sejre og uafgjorte. I foråret var der mange unge spillere med på holdet de rejste dog fra øen i sommerpausen – men fint med lidt nye folk i klubben. Herrerne blev næstsidst både i foråret og efteråret.
Veteranerne var ligeledes stabile i 2017 og missede også kun en enkelt kamp. Efter forårets gruppespil var de nummer 4 og skulle derfor starte slutspillet mod rækkens nr. 1. Denne kamp blev tabt mens sidste kamp blev vundet. I efteråret sluttede veteranerne som nr. 5 og i slutspillet blev det kun en kamp, som desværre blev tabt.
Slutteligt skal der lyde en tak til klippeteamet, Nyboe for kridtning samt holdsamlere og træner for jeres indsats med at holde gang i fodbolden i Aarsballe.
Tak for 2017 og velkommen 2018 som jeg håber, byder på masser af fodbold i den hvide trøje.
Én gang AAB, altid AAB!
Ann-Sofie Markussen
Fodboldudvalgsformand

Beretning badminton 2017

Foråret var der god opbakning til træning, 10 -12 stk hver gang. Vi havde et afslutningsstævne sammen med Klemensker med spisning bagefter og som sædvanlig med stor deltagelse. Men det afholdt os dog ikke fra at som sædvanlig at tage i bowlingcentret til sæsonafslutning inc. Spisning.

I efteråret har vi været 8 – 12 stk til træning hver gang.
Vi har haft et julestævne med spisning bagefter sammen med Klemensker og det var der 32 som deltog i.


Til slut er det kun at sige. ” vi eksistere endnu ”


På formands vegne
Jørgen Sode

Generalforsamling AAB Støttan

Torsdag 8. Februar 2018 kl. 19.00
13 deltagere
Dagsorden

1. Valg af dirigent: Sven Kofoed

2. Formandens beretning: Preben Jørgensen

3. Aflæggelse af revideret regnskab: på vegne af Bettina:
Finn-Erik Pedersen

4. Behandling af indkomne forslag: ingen

5. a. Valg af formand. Preben Jørgensen på valg - genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlem: Laila Kofoed på valg - genvalg
c. Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Jane Kofoed på valg - genvalg

6. Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer:
uændret kr kr 40 pr husstand

7. Eventuelt: Finn-Erik – vi skal diskutere om vi fortsat skal bibeholde
AAB Støttan

ref Alf Jørgensen