Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

10. Maj 2018

Tom Jørgensen fylder 50 år - Tom er fast medhjælper ved loppemarkedet og når vi har brug for hjælp til at tromle banen eller andre ting der kræver maskinkraft
28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

aablogoguld

Generalforsamling
Torsdag 14. Februar 2019 kl. 19.15
12 deltagere
Fællesspisning kl 18.00 for alle AAB medlemmer –
tilmelding til Alf 21213585 senest 11/2
(10 deltagere efter 2 sene afbud til Flæskesteg)

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Laila Kofoed
2. a. Formandens beretning: Næstformand Kenneth Knudsen
b. Fodboldudvalgets beretning: Ann-Sofie Markussen
c. Badmintonudvalgets beretning: Jørgen Sode

3. Aflæggelse af revideret regnskab: Finn-Erik Pedersen – overskud ca 15.000 kr

4. Behandling af indkomne forslag: ingen

5. a. Valg af kasserer: Finn-Erik Pedersen - genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlem: Kenneth Knudsen - genvalg og Randi Jensen udgik – nyvalg af Kjeld Nielsen
Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Kjeld Nielsen udgik og nyvalg af André Berlin
Valg af revisor: Ove Markussen - genvalg

6. a. Valg af fællesudvalgsformand for fodboldudvalgene: Ann-Sofie Markussen udgik - nyvalg af Alf Jørgensen
b. Valg af seniorfodboldudvalg: på valg Kenneth Knudsen,
André Berlin, Rune Radil og Rasmus Gormsbøl – genvalg af alle
c. Valg af formand for badmintonudvalget: Jørgen Sode - genvalg

7. Valg af redaktør for hjemmeside:
Genvalg af Alf Jørgensen, Kenneth Knudsen og André Berlin - Finn-Erik Pedersen udgik

8. Fastsættelse af kontingent: uændret kr 100 pr ½ år

9. Eventuelt:
Tak for mad
Laila efterlyste ekstra hjælp til banepasning efter Preben Knudsens død
Finn-Erik holdt takke tale for Randi og Ann-Sofie, som stopper efter 15 år i AABs ledelse.
Begge kom i fodboldudvalg i 2005.
Randi kom i bestyrelsen i 2005 indtil nu og Ann-Sofie var badmintonformand i 2006-08, hvorefter hun overtog fodboldformandsposten i 2008 – i forbindelse med Alf blev syg – indtil nu. Begge damer fik lidt vin og gavekort.
Generalforsamlingen blev afsluttet med kaffe og kringe

Ref. Alf Jørgensen

Beretning for 2018 Aarsballe Boldklub
Selvom Aarsballe Boldklub er en lille forening, sker der stadig mange ting i boldklubben og i borgerforeningen.
Sportslige aktiviteter
Der sker stadig en del i Aarsballe Boldklub bl.a. fodbold og badminton, men det vil jeg overlade til Ann-Sofie og
Jørgen at fortælle om under deres beretninger. Jeg vil dog nævne, at fodboldafdelingen har 2 seniorhold – 1
herrehold og 1 veteranhold . Dameholdet måtte vi desværre trække i foråret efter flere år, hvor det har været meget
svært at stille hold. Der skal her lyde en stor tak til Steffen Munch, Ann-Sofie Markussen og Randi Kofoed Jensen,
som har båret dameholdet igennem årene.
Jørgen Sode er stadig leder for en trofast badmintonskare i Klemensker Hallen. Han har i denne sæson oplevet en
pæn medlemstilgang. Meget flot.
Installation af luft vand varmepumpe
I 2017 søgte vi tilskud til en luft vand varmepumpe fra Bornholms Regionskommunes særlige pulje for
energiforberedende tiltag for forsamlingshuse. Varmepumpen skulle erstatte medborgerhusets gamle oliefyr. Det
var glædeligt, at vi fik et stort tilskud som næsten dækkede udgiften til varmepumpen 100%.
I det første år med varmepumpen skulle vi lige vænne os til en anden måde at opvarme medborgerhuset på, men
allerede på nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi sparer mellem 10.000 og 15.000 kr. på opvarmningen om året,
samtidig med vi gør det mere miljørigtigt.
Udskiftning af vinduer i det gamle klubhus
Igen i år har vi søgt om tilskud fra den særlige pulje for energiforberedende tiltag for forsamlingshuse – altså den
samme pulje, hvor vi fik tilskud til luft til vand varmepumpen.
Også her fik vi tilsagn om 100% tilskud til udskiftning af vinduer i det gamle klubhus. Udskiftningen står KA Byg ved
Kurt Ambrosen for, i øvrigt selvsamme som sørgede for bygning af det nye klubhus for 20 år siden, hvis nogen af jer
skulle have glemt det. Vinduerne vil blive udskiftet i foråret 2019.
Det er meget positivt, at vi i de sidste 2 år har fået tilsagn om tilskud til både varmeanlæg og nye vinduer til
medborgerhuset. Det er mange år siden, at vi har fået så megen kommunal velvilje til Aarsballe Boldklub og derved
Aarsballe i det hele taget, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for.
Der skal lyde en stor tak til Finn-Erik som har stået for ansøgningerne og i øvrigt er en helt uvurderlig ressource for
klubben.
Pasning og vedligeholdelse af Aarsballe stadion
Selvom vi er meget taknemmelige for tilskud til vores medborgerhus, har vi dog været nødsaget til at være lidt efter
kommunen med hensyn til pasning og vedligeholdelse af Aarsballe stadion.
Vi synes selv, at vi stiller meget beskedne krav til kommunen om pasning af vores stadion. Vi skal naturligvis ikke
have samme pasning af vores stadion som f.eks. Rønne og Nexø stadioner, men blot samme behandling som de
klubber, vi kan sammenligne os med medlemsmæssigt og ikke som i 2014 efter vores geografiske placering på
landkortet.
Til 2019 sæsonon håber vi, at vi kan få en permanent løsning, hvor kommunen klipper banen – dog måske kun
halvdelen, ligesom vi håber, at de sørger for vertikalskæring af banen.

Det er ikke gratis at vi selv har skullet klippe og vedligeholde vores bane. Som I vil se i regnskabet har vi brugt ca.
30.000 kr. på banen, hvori der ligger en udgift til reparation af klippemaskinen på ca. 15.000 kr.
Vi vil altså stadig få brug for vores egen klippemaskine, da kommunen sandsynligvis kun klipper det halve stadion.
Efter at Preben Knudsen døde i juni måned 2018, er Preben Jørgensen ene om at klippe banen. Det havde været rart
at have en afløser for ham, hvis han skulle blive forhindret i at klippe banen.
Vi har også i 2018 fået tjekket vores lysanlæg, således som vi er forpligtet til. Lysanlægget er i lovlig stand, men der
skal dog anskaffes et nyt armatur på den ene stander, da det blæste ned i et stormvejr i efteråret.
Hjertestarter
Som I nok har bemærket, er der i efteråret blevet sat en hjertestarter op i vores indgang til medborgerhuset.
Trygfonden har finansieret købet af hjertestarteren, og sørgede for at afholde kursus til benyttelse af den. Alf og
Lone Jørgensen, Annette Sonne, Hanne Ipsen, Iris Knudsen og Finn-Erik Pedersen deltog i kurset og er i stand til at
benytte hjertestarteren, hvilket vi naturligvis ikke håber bliver aktuelt.
Vi vil ultimo dette år blive kontaktet af Mark Russel fra Trygfonden, hvor der igen vil blive afholdt et tilsvarende
kursus. Vi skal opfordre så mange som muligt fra boldklubben, borgerforeningen samt fra områdets beboere at
deltage i kurset, da det var et rigtigt godt kursus sidste gang.
Om 2 år vil Trygfonden igen komme med et kursustilbud, hvorefter hjertestarteren vil være AAB` s ejendom.
Loppemarked
For at kunne finansiere klubhus og bane samt de sportslige aktiviteter var det igen loppemarkedet, der skaffede den
nødvendige indtægt til klubben. Årets overskud på loppemarkedet blev på ca. kr. 88.000.
Et lidt dårligere resultat end tidligere år, men stadig meget tilfredsstillende.
Igen stor tak til Bjarne Jørgensen og til indsamlerne samt de mange frivillige hjælpere på selve loppemarkedet.
Også en stor tak til vores vognmænd, som beredvilligt stiller lastbiler til rådighed, så vi kan få de mange effekter op til
Aarsballe fra depotet.
Fantastisk at så lille en forening kan skabe så stort et arrangement. Det viser, at der er en stor opbakning bag
klubben.
Regnskab
Finn-Erik kan igen i år fremvise et flot regnskab med et overskud på ca. kr. 15.000.
Nogle af vores medlemmer har spurgt om det nu stadig var nødvendigt at afholde loppemarked, da klubben bare
sparer pengene op. Det kræver dog ikke den store økonomiske sans at se, at hvis vi ikke havde loppemarkedet, ville
dette års regnskab uden loppemarkedet generere et underskud på ca. 74.000 kr. Der ville ikke gå mange år før
kassen ville være tom.
Desuden vil det være meget vanskeligt at genstarte loppemarkedet, hvis vi holder en pause.

Kontingent
Det er bestyrelsens forslag, at vi bibeholder vort kontingent på kr. 100,00 halvårligt. Et nærmest symbolsk beløb, som
vi kun kan holde, hvis vi stadig har vort loppemarked. Vi tror på, at det lave kontingent kan forlænge vore afdelingers
levetid.
AAB` s fremtid og valg af formand
Vi har et fortrinligt samarbejde med Aarsballe Borgerforening, og det er livsnødvendigt for både AAB og
borgerforeningen, at vi kan arbejde sammen. Medborgerhuset er grundlaget for både AAB`s og borgerforeningens
fortsatte eksistens.
Vi har kørt i nogle år uden formand, og også i år ser det vanskeligt ud med at få en formand til AAB. Det er dog
væsentlig for bestyrelsen og selvfølgelig AAB, at vi finder den rigtige person med det rigtige AAB DNA. Kan vi ikke det
p.t., så er det bedre at køre videre som vi gør nu indtil vi finder den rigtige person.
Vi skal også forsøge at supplere bestyrelsen med nye medlemmer, da Randi Kofoed Jensen ikke genopstiller til
bestyrelsen. Ann-Sofie Markussen har også meddelt, at hun ikke længere ønsker at fortsætte som fodboldformand.
Derudover har Steffen Munch i flere år fungeret som rådgiver for bestyrelsen og bl.a. udfærdiget en
forretningsorden for klubben. Steffen har meddelt, at han ikke længere ønsker at fungere som rådgiver for klubben.
Til alle 3 skal lyde en stor tak for mange års arbejde for AAB.
Bane og klubhus
Vi lejer klubhuset ud til fester, konfirmationer, møder mv. For at kunne leje huset ud, kræves det, at det skal se rent
og pænt ud, og derfor skal der lyde en tak til vores rengøringsdame Hanne Ipsen samt ikke mindst til Alf og Lone som
til dagligt står for driften af kiosken.
Der skal også lyde en stor tak til Kirsten Kofoed fra borgerforeningen, som lægger et stort arbejde i Medborgerhuset.
Samtidig skal der lyde en tak til Preben Jørgensen for at klippe og vedligeholde fodboldbanen. Den ser flot og
indbydende ud og kan sagtens matche de anlæg rundt på øen, som kommunen vedligeholder og klipper.
Thomas Nyboe er igen den, som sørger for at der er streger på banen, og på de rigtige steder.
Også en tak til Hanne Ipsen, som sørger for, at der spilles præmiewhist i medborgerhuset.
Her skal også lyde en tak til Carsten Clemmensen fra kommunens grønne områder. Han forsøger altid at komme os i
møde, selvom han har begrænsede midler til rådighed.
Borgerforeningen
Der skal også lyde en tak til borgerforeningen, som altid hjælper, når der er indendørs og udendørs arbejdsdag.
Vi har en meget aktiv borgerforening, der arrangerer fællesspisning, der strikkes, afholdes møder, julefrokost og
meget andet. De sørger for, at der hele tiden er aktivitet i Medborgerhuset.
Årets leder
Årets leder blev fortjent Kjeld Nielsen, som har styr på alt om elinstallationer i AAB og sørger for højtaleranlæg til
loppemarked. Jeg tør ikke tænke på, hvis Kjeld ikke kan være med til loppemarkedet, og hvis det hele kortslutter.
Til slut vil jeg takke alle, der har givet et bidrag til AAB, både økonomisk, arbejdsmæssigt og sportsligt.
På bestyrelsens vegne
Kenneth Knudsen

BERETNING FOR AARSBALLE BOLDKLUBS FODBOLD I 2018
Et år med både op- og nedture
15 ÅR MED DAMEFODBOLD
For at starte med det kedelige så var 2018 året, hvor vi måtte konstatere, at det ikke længere var muligt at holde liv i damefodbolden. Efter flere trange år, hvor det havde været svært at samle spillere måtte vi konstatere, at når der ikke længere var de 7 påkrævede spillere var fortællingen slut og bogen måtte lukkes.
Siden vi tilbage i 2003 startede damefodbolden op igen har tiden budt på mange gode historier – de fleste af den slags, der giver gode grin.
Mange damer har trukket den hvide trøje over hovedet og gjort deres absolut bedste for holdet. Nogle har været unge andre har været knap så unge, nogen har været talenter andre var knap så talentfulde. Men ens for alle har det været, at vi gik på banen for at vinde og vigtigst, at det skulle være sjovt at gå til fodbold.
Ikke kun på banen var dette tilfældet også på sidelinjen har vi haft stor forskellighed af trænere, der kunne råbe ad os. Nogle råb var med mere positivt fortegn end andre – men også her var ønsket at ville det bedste og samtidigt have det sjov undervejs.
På øen bliver vi måske ikke husket for vores flydende og flotte spil men mere for vores fight, stærke tacklinger, gode humør og vilje til ikke at lade os stoppe af unge piger med hurtige fødder. Og ikke mindst rundt om i cafeterierne for at være dem, der altid blev hængende efter kampen for at snakke den og verdenssituationen igennem over en kølig øl/vand.
Det var sjovt så længe det stod på og tak til alle, der var med på turen.
Og så til den del af beretningen, hvor der også er noget sportsligt fra 2018 at berette om, nemlig herrer og veteran eller +40 som det hedder i dag – jeg ved ikke om, man har mere lyst til at spille +40 end veteran…?
MANGE NYE UNGE MÆND
Herrerne spillede for tredje år 7- mandsfodbold i serie 2 og fik et fantastisk år med 13 nye spillere, fortrinsvis helt unge på ca. 20 år, i løbet af foråret. Det var en rigtig god start på året men det gav også udfordringer med at blive spillet sammen som et hold – det tager tid – og så synes herrerne vist stadig ikke, at det er lige let at spille 7-mandsfodbold. Træningsfremmødet var hele året meget ujævnt med perioder med flot fremmøde på 10-12 spillere og andre perioder kom næsten ingen. Herrerne blev nr. 3 ud af 9 hold i foråret og i efteråret nr. 4 ud af 8 hold efter nogle skuffende kampe, som gav nogle frustrerende nederlag.
Herrerne har haft en god trio til at tage sig af dem, hvor Rune Radil stod for træningen, Rasmus Gormsbøl var holdleder og Alf Jørgensen samlede holdet.

INDEFODBOLD
Vi fik tid i Klemenskerhallen torsdag aften og kom strygende i gang med 12-18 spillere hver gang indtil december herefter dalede det kraftigt til 5-6 spillere og efter nytår kom det aldrig rigtig gang i det igen og måtte desværre aflyses. Ærgerligt, at det gode initiativ ikke kunne holdes i gang vinteren ud.
+40 MED HUMØR
+40, som Kenneth Knudsen samler, blev nr. 4 ud af 5 hold både forår og efterår. Ind imellem var det svært at samle nok spillere og holdet måtte melde afbud 3 gange. Kampene, der har budt på både sejre og nederlag, har været præget af godt humør og at de gamle drenge hygger sig med at trille bold.
Slutteligt skal der lyde en tak til alle, der yder en indsats for at holde gang i fodbolden i Aarsballe.
Tak for 2018 og velkommen 2019 som jeg håber, byder på masser af fodbold i den hvide trøje.
Én gang AAB, altid AAB!
Ann-Sofie Markussen
Fodboldudvalgsformand

Beretning badminton 2018

Foråret var der god opbakning til træning, 10 -12 stk hver gang. Vi havde et afslutningsstævne sammen med Klemensker med spisning bagefter og som sædvanlig med stor deltagelse. Men det afholdt os dog ikke fra at som sædvanlig at tage i bowlingcentret til sæsonafslutning inc. Spisning.

Efteråret startet som sædvanlig stille og roligt op. Men da vi kom lidt ind sæsonen kom der flere helt ny spillere til og nogle som der har spillet hos os før. Det betyder at der er min. 18 til træning hver gang og nogle gange op til 24 stk.
Vi har haft et julestævne med spisning bagefter sammen med Klemensker og det var der 27 som deltog i.
Hvis det antal spillere vi har nu holder ved , kommer det til at betyde at det samarbejde vi har haft med Klemensker badminton om at dele tiden vil ophører til næste sæson , da vi selv vil kunne fylde hallen op og få plads til nogle ny endnu.

Til slut er det kun at sige. ” vi eksistere endnu ”


På formands vegne
Jørgen Sode