Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

10. Maj 2018

Tom Jørgensen fylder 50 år - Tom er fast medhjælper ved loppemarkedet og når vi har brug for hjælp til at tromle banen eller andre ting der kræver maskinkraft
28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

dirigentklokke2

Valg og beretninger

Generalforsamling
Tirsdag den 2. november 2021 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Laila Kofoed

2. a. Formandens beretning: Kasserer Finn-Erik Pedersen
b. Fodboldudvalgets beretning: Alf Jørgensen
c. Badmintonudvalgets beretning: Jørgen Sode
d. Funktionel træning: Lise Bærentzen

3. Aflæggelse af revideret regnskab: Finn-Erik Pedersen – underskud på ca kr 16.000

4. Behandling af indkomne forslag: 1 forslag indkommet: Loppemarkedsudvalg - vedtaget

5. a. Valg af kasserer: Finn-Erik Pedersen - genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlem: Kjeld Nielsen udgik og Thomas Kofoed Nyboe genvalg
nyvalg af Sven Kofoed, som var suppleant
Valg af bestyrelsessuppleant: André Berlin udgik. Nyvalg af Rasmus Gormsbøl for 1 år
og nyvalg af Nicklas Vestergård for 2 år
Valg af revisor: Ove Markussen - genvalg

6. a. Valg af fællesudvalgsformand for fodboldudvalget: Alf Jørgensen - genvalg
b. Valg af seniorfodboldudvalg: på valg Kenneth Knudsen udgik, André Berlin udgik, Rune Radil – genvalg og Rasmus Gormsbøl - genvalg
c. Valg af formand for badmintonudvalget: Jørgen Sode - genvalg
d. Valg af formand for funktionel træning: Lise Bærentzen - genvalg

7. Valg af redaktør for hjemmeside: Alf Jørgensen – genvalg , Kenneth Knudsen udgik og André Berlin udgik

8. Fastsættelse af kontingent: uændret

9. Eventuelt
Her fik Finn-Erik ordet og takkede Kjeld Nielsen for hans arbejde i klubben i mange år.
Klubben udnævnte Kjeld til AABs 12. Æresmedlem (se tale)


Beretning for 2020 Aarsballe Boldklub - kasserer Finn-Erik Pedersen

Vi har valgt at afholde generalforsamling i dag den 2. november 2021. Et lidt usædvanligt tidspunkt, men det har vi gjort på anbefaling fra DGI Bornholm, så vi overholder de juridiske og foreningsmæssige forhold.

Samtidig ønsker vi også at høre og fornemme, hvilken fremtid og vej, medlemmerne ønsker at AAB skal bevæge sig mod.

Året 2020 var på grund af COVID19 et meget mærkeligt år, og vi skal nok 100 år tilbage i tiden for at finde noget, der bare minder om noget tilsvarende - Den spanske syge.

Som forening blev vi nærmest lukket ned den 11. marts 2020.

Alle vore sportslige aktiviteter blev sat på standby og først langsomt åbnet efter sommerferien.

Sportslige aktiviteter

Vi har stadig fodbold, badminton og funktionel træning, som Alf, Jørgen og Lise vil fortælle mere om i deres beretninger.

Klyngesamarbejdet

Klyngesamarbejdet arbejder med projektet ”Vi mødes i det grønne”, hvor de har fået bevilget tilskud fra Realdaniafonden på ca. 4½ mill. Kr. Klyngen skal dog skaffe yderligere ca. 4 mill. Kr. fra andre fonde før projektet kan gå i gang.

Til det formål har Klyngen ansat Vivi Granby fra kommunen på deltid for at ansøge og styre projektet.

For Aarsballes vedkommende drejer det sig om tilbygning til medborgerhuset - nævnt Naturhuset - samt et shelter i Kim Larsens skov - nævnt Billen Skovshelter.

Vi har i Aarsballe været positive over for projektet, hvor der har været afholdt flere møder. Dog har vi som de andre lokalsamfund taget forbehold for vores økonomiske deltagelse i projektet samt frivillig arbejdskraft i projektet.

Bjarne Bech er kontaktperson og tovholder i Aarsballe, og hvor jeg er AAB`s repræsentant.

AAB Loppemarked

AAB`s traditionelle loppemarked blev ligesom alle andre arrangementer ramt af COVID19, og bestyrelsen kunne allerede i april måned 2020 se, at det ikke ville blive muligt at afvikle loppemarkedet og valgt derfor i god tid at aflyse det, så vi ikke behøvede at tænke på det i de kommende måneder.

Vi har hele året samlet ind til næste loppemarked, hvilket naturligvis har fyldt godt op i vores depot.

Det har naturligvis medført visse begrænsninger med afvisning af store møbler og skabe mm. Vi er holdt op med at annoncere i foråret 2021, så nu bliver der ikke samlet ind.

Loppemarkedet den 1. august 2020 skulle have været det sidste loppemarked, men det satte COVID19 som nævnt en stopper for. Loppemarkedet den 7. august 2021 blev også aflyst - dels på grund af COVID19 og dels pga. afbud fra mange hjælpere.

Vi håber, at vi kan afvikle loppemarkedet i 2022 den 6. august 2022. Vi håber, at alle vore medlemmer og tidligere medlemmer vil bakke op om det sidste loppemarked, så vi får en festlig afslutning på vore mange loppemarkeder. Vi vil nedsætte et særligt loppemarkedsudvalg til afvikling af loppemarkedet, da bestyrelsen efterhånden er blevet mindre og ikke alene kan løfte opgaven.

  • Økonomi og regnskab

Som I vil se senere, vil jeg fremlægge et regnskab for 2020 med underskud. Det har jeg kun gjort en enkelt gang i de 44 år, som jeg har været kasserer i AAB. Det er lidt uvant. Underskuddet lyder på kr. 16.350,00, og det er nådigt sluppet. Vi har i 2020 fået hjælp fra diverse Corona-hjælpe puljer på ca. kr. 54.000.

Som tidligere nævnt vil der i de kommende år hvert år være underskud på regnskaberne, hvis vi ikke finder en anden indtægtskilde end loppemarkedet. Det skal dog også nævnes, at hvis vi viser fornuft og undgår de store reparationer på medborgerhuset, kan vi klare en 10-15 år før kassen er tom.

Medborgerhuset

I 2020 anskaffede vi nye borde til medborgerhuset og samtidig måtte vi anskaffe nye gardiner for at dæmpe støjen her i opholdslokalet. Persiennerne ser pæne ud, men det kan ikke forhindre støjen, så det var svært at høre, hvad de enkelte personer sagde. Det har hjulpet med gardinerne.

Det har ikke slidt på medborgerhuset i 2020, da vi praktisk taget ikke har kunnet bruge det pga. Covid19.

Det trænger dog til en gang hovedrengøring, men det kan naturligvis først ske, når vi igen får lov at bruge huset.

Kontingent

Det er bestyrelsens forslag, at vi bibeholder vores kontingent på 100,00 kr. halvårligt. Et nærmest symbolsk beløb, som vi kun kan fastholde, så længe vi har vores loppemarked. Vi tror på, at det lave kontingent kan forlænge vores afdelingers levetid, men som nævnt stopper loppemarkedet og måske bliver det nødvendigt at hæve kontingentet fremover.

Pasning og vedligeholdelse af Aarsballe Stadion

Kommunen klipper det halve stadion, og Preben Jørgensen klipper resten. En lidt komisk situation, da det ikke ville tage lang tid for kommunen at klippe hele anlægget, men vi er tilfredse.

Fremtiden

Det kan lyde som en gentagelse af tidligere beretninger, men det er vigtigt, at vi hvert år kigger lidt ud i fremtiden, og hvor vi ønsker, at AAB skal bevæge sig i fremtiden.

Hvad gør vi så i fremtiden? Skal vi køre videre med et uændret sportsligt niveau, som hvert år koster os ca. 30.000 kr.?

Ved at bevare ovennævnte niveau, kan vi fortsat klare os i 8 - 9 år før kassen er tom, og vi må lukke og slukke og sælge medborgerhuset.

Nogle vil mene, at vi er sat i verden for at varetage sportslige formål og ikke bevare mursten, og for mange af os vil det være vanskeligt for ikke at sige umuligt at lukke vores afdelinger med fodbold, badminton og funktionel træning. Det er for mange af os hjerteblod.

Andre vil sige, at for Aarsballe og Aarsballe borgerforenings mange aktiviteter er det vigtigt, at vi stadig har et medborgerhus. Uden de sportslige udgifter, kan vi måske holde medborgerhuset gående i 10-15 år endnu - naturligvis under forudsætning, at der ikke skal ske store reparationer på huset.

Uden medborgerhuset vil AAB og Aarsballe Borgerforening hurtigt være fortid.

AAB har et fortrinligt samarbejde med Aarsballe Borgerforening, og det er livsnødvendigt for både AAB og borgerforeningen, at vi kan arbejde sammen.

Vi har siden 2017 kørt AAB uden formand, og også i år ser det vanskeligt ud at få en formand til AAB. Det er dog væsentligt for bestyrelsen og selvfølgelig for AAB, at vi finder den rigtige person med det rigtige AAB DNA.

I øjeblikket fungerer jeg både som formand og kasserer, og det er ikke optimalt. Der er en grund til, at de poster skal være besat med forskellige personer. Jeg føler mig sårbar i den situation, og derfor vil bestyrelsen i endnu højere grad i fremtiden blive inddraget, også i tilfælde hvor sager betragtes som bagateller.

Tak til vores ledere og hjælpere

Vi lejer klubhuset ud til fester, konfirmationer, møder mv. For at kunne leje huset ud, kræves det, at der skal se rent og pænt ud, og derfor skal der lyde en tak til vores rengøringsdame Hanne Ipsen samt ikke mindst til Alf og Lone, som til dagligt står for driften af kiosken.

Der skal også lyde en stor tak til Kirsten Kofoed fra borgerforeningen, som lægger et stort arbejde i Medborgerhuset.

Samtidig skal der lyde en tak til Preben Jørgensen for at klippe og vedligeholde fodboldbanen. Den ser flot og indbydende ud og kan sagtens matche de anlæg rundt på øen, som kommunen også vedligeholder og klipper.

Thomas Nyboe er igen den, som sørger for at der er streger på banen, og på de rigtige steder.
Lone Jørgensen har igen vasket fodboldtøjet.

Også en tak til Hanne Ipsen, som sørger for, at der spilles præmiewhist i medborgerhuset.

Her skal også lyde en tak til Carsten Clemmensen fra kommunens grønne områder, som nu er gået på pension. Vi håber på et lige så godt samarbejde med Klaus Rønne Jensen, som er den nye leder af kommunens grønne områder.

Borgerforeningen

Der skal også lyde en tak til borgerforeningen, som altid hjælper, når der er indendørs og udendørs arbejdsdag.

Vi har en meget aktiv borgerforening, der arrangerer fællesspisning, der strikkes, afholdes møder, julefrokost og meget andet (når vi ellers ikke har Coronavirus). De sørger for, at der hele tiden er aktivitet i medborgerhuset.

Årets leder

Årets leder for 2019 blev mig som kasserer. Jeg skal benytte lejligheden til at takke for denne fornemme udmærkelse.

Jeg fik denne pris ved lederfesten i 2020, som vi lige nåede inden alting blev lukket pga. Covid19.

Til slut vil jeg takke alle, der har givet et bidrag til AAB, både økonomisk, arbejdsmæssigt og sportsligt.

På bestyrelsens vegne

Finn-Erik Pedersen

Kasserer i Aarsballe Boldklub

 

 

Beretning AAB fodbold 2020/21

Generelt har det været en positiv periode i de 2 sidste år med 2 mesterskaber og mange nye
medlemmer.

Herreholdet 2020
Pga Corona var der ingen fodbold i foråret 2020, men vi havde et fint efterår, hvor
AAB herrer - Vinder Serie 2 – 7-mandshold
6 kamp   15 point       Mål: 22 – 7.
Sidste gang vi vandt en række var i 2012 i Serie 1 .
Op til 20 mand til træning - mange år siden det er sket.

De unge spillere ville gerne spillede Indefodbold og vi fik tid i Nyvest – men desværre blev vi smidt ud efter nogen tid, da det kneb med af rette sig efter hallen regler bla vedr rygning og øl i og udenfor hallen.
Men jeg undrer mig dog over, at vi ikke fik en advarsel først.

Herreholdet 2021
Vi havde et rigtig godt forår 2021 og vandt igen Serie 2 for 7-mandshold
10 kamp   22 point       Mål: 34 – 19.

Efter denne succes ville spillerne gerne spille 11-mands fodbold og vi tilmeldte os til Serie 1 i efteråret.
Det krævede at vi fik nogle flere spillere og det er lykkedes at få flere nye spillere. De fleste er unge spillere, som har holdt pause i nogle år, men nu igen har fået lyst til fodbold.
Nogle gange har der været over 20 til træning, men også nogle gange, hvor træningen er aflyst pga for få deltagere.

Det har været en positiv oplevelse at spille i Serie 1 og der har været mange jævnbyrdige kampe, men pt kun 1 sejr og 2 uafgjorte kampe.
Turneringen fortsætter med 3 kampe til foråret, plus slutspil.
Tak til Rune Radil og Rasmus Gormsbøl, som har ledet holdet.
I år har spillerne selv kunnet tilmelde sig til div. kampe via Facebook og det har været en succes.

Veteran 2020
Vandt 2 kampe uden kamp – stillede op i alle kampe, men tabte alle andre kampe mod Nexø, Hasle og Viking.
9   Kampe   6   Point   Mål: 17 – 35

Veteran 2021
Igen en svær kamp for AAB mod 3 stærke hold og det endte da også med nederlag i alle kampe, men spillede dem alle på nær 1 kamp.
9 Kampe           0 Point     Mål: 12 – 67.
Holdet valgte at trække sig til efteråret.
Tak til Kenneth Knudsen, som har samlet tropperne.

Nu håber vi at holdet kan genstarte i Masters rækken – for spillere over 5 år


fodboldformand
Alf Jørgensen

 

Beretning Funktionel Træning AaB 2021 GFFunktionel træning i AaB kører nu på 3 år og er stadig en succes.
Trods nedlukninger, er deltageren vendt tilbage og møder stabilt op hver uge. Vi træner mobilitet, styrke, balance, udholdenhed, vi får pulsen op og har det sjovt. Et nyt tiltag er, at vi afslutter hver træning med en mindful afspænding.
Der er 9 faste deltagere i alderen 53år - 71år, hvoraf 6 deltagere også er medlem af AaB.
Prisen er fortsat 40,- pr gang og 30,- for medlemmer af AaB.

Kærligst
Lise


Beretning badminton 2020

I foråret var der god opbakning til træning, men da vi kom ind i marts lukke Danmark ned og den sæson var færdig.

I juni var vi til halfordelingsmøde og fik en træningstid som vi ikke er helt tilfreds med.

Efteråret startet som sædvanlig stille og roligt op, med nogle krav om afspritning af hænder og rengøring af stolper m.m.
Senere kom der forsamlingspåbud på max 10 personer, men det var ikke et problem da vi ikke var flere til træning.
Vi fulgte ikke borgmesteren henstilling om at stoppe i 14 dage, da vi ikke helt kunne forstå den.
I december lukke Danmark ned igen, også var den sæson færdig.

Vi havde fået bygget en god afdeling op, men covid19 har været en hård modstandere og det er svært at sige hvor vi står nu.

På formands vegne
Jørgen Sode