Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

10. Maj 2018

Tom Jørgensen fylder 50 år - Tom er fast medhjælper ved loppemarkedet og når vi har brug for hjælp til at tromle banen eller andre ting der kræver maskinkraft
28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

aablogo guld

Generalforsamling
Torsdag 9. Februar 2017 kl. 19.15
15 deltagere
Fællesspisning kl 18.00 for alle AAB medlemmer –
tilmelding til Alf 21213585 senest 7/2 –
14 til spisning - Alf havde lavet flæskesteg m/rødkål og agurkesalat

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Laila Kofoed
2. a. Formandens beretning: Næstformand Kenneth Knudsen
b. Fodboldudvalgets beretning: Ann-Sofie Markussen
c. Badmintonudvalgets beretning: Jørgen Sode

3. Aflæggelse af revideret regnskab: Finn-Erik Pedersen – overskud kr 47.000

4. Behandling af indkomne forslag: Forslag til ændring i vedtægter – vedtaget
Se bilag
5. a. Valg af kasserer: Finn-Erik Pedersen – genvalg – 40 års jubilæum
b. Valg af bestyrelsesmedlem: Kenneth Knudsen og Randi Jensen - genvalg
Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Kjeld Nielsen - genvalg
Valg af revisor: Ove Markussen - genvalg

6. a. Valg af fællesudvalgsformand for fodboldudvalgene: Ann-Sofie Markussen - genvalg
b. Valg af seniorfodboldudvalg: på valg Ann-Sofie Markussen, Kenneth Knudsen,
André Berlin, Rune Radil – alle genvalg
c. Valg af formand for badmintonudvalget: Jørgen Sode - genvalg

7. Valg af redaktør for hjemmeside:
Alf Jørgensen og Finn-Erik Pedersen, Kenneth Knudsen,
Ann-Sofie Markussen og André Berlin – alle genvalg

8. Fastsættelse af kontingent: ny sats: kr 100,- pr ½ år – vedtaget
(f.eks fodbold kr 200 pr år og badminton kr 100 for en vinter)

9. Eventuelt: Alf Jørgensen erindrede om rengørings/vedligeholdelsesdag 1. april

Kjeld Nielsen fortalt om mulighed for kommunalt støtte til forbedringer
f.eks varmepumpe – intet afgjort

Alf foreslog at AAB i fællesskab med borgerforeningen igen ansøger om hjertestarter

Efter generalforsamlingen serverede Lone Jørgensen lagkage til kaffe

ref. Alf Jørgensen


Generalforsamling AAB Støttan
15 deltagere
Torsdag 9. Februar 2017 kl. 19.00

Fællesspisning kl 18.00 for alle AAB medlemmer – tilmelding
til Alf 21213585 senest 6/2 – 14 til spisning

Dagsorden

1. Valg af dirigent: Laila Kofoed

2. Formandens beretning: Preben Jørgensen

3. Aflæggelse af revideret regnskab: Finn-Erik Pedersen

4. Behandling af indkomne forslag: ingen

5. a. Valg af kasserer Bettina Pedersen - genvalg
b. Valg af bestyrelsessuppleant: Lone Jørgensen - genvalg
c. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: Hans H. Myhre udgået
Nyvalg af Jane Kofoed
6 Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer: kr 40 pr husstand
Kortspillere kr 40,- pr person

7. Eventuelt

Efter Støttans generalforsamling og inden AABs udtalte
næstformand Kenneth Knudsen minde ord om 3 afdøde AABere:

Svend Jensen – tidl baneforvalter mm. 10. æresmedlem,
Ruth Jørgensen – trøjevasker i 63 år – 3. æresmedlem
Hans Henning Myhre – tidl fodboldformand, loppebos

 

 

 

Beretning for året 2016
2016 var år 1 efter 42 år med brødrene Markussen i spidsen for klubben. Anker Markussen fratrådte i 2016 som formand for AAB efter 30 år, og det er desværre ikke lykkedes bestyrelsen at finde en egnet kandidat til formandsposten efter Anker.
Vi er enige om, at det er vigtigt at finde et formandsemne, som frivilligt ønsker at være formand og som naturligvis også har AAB-dna`et i sig.
Det er en vanskelig opgave, og derfor har vi heller ikke fundet en kandidat til formandsposten til denne generalforsamling.
Som i 2016 vil bestyrelsens forslag være, at formandsposten fortsat vil være ubesat, og at vi fortsætter som en arbejdende bestyrelse i 2017.
Vi holder øje med egnede emner, og håber på, at vi på et tidspunkt kan finde den rette person.
Grundet ovenstående, vil vi under punkt 4 ændre vedtægterne, så vi kan fortsætte som en arbejdende bestyrelse og stadigvæk har mulighed for at tegne AAB udadtil.
AAB` s fremtid
Som så mange andre foreninger på Bornholm har vi det svært, og fremtiden tegner mørk på det sportslige område, hvilket senere vil underbygges af beretningerne for fodbold og badminton.
Det bliver sværere og sværere at stille hold i fodbold, og Jørgen melder om faldende medlemstal i ÅB motionsbadminton i Klemensker hallen.
Selvfølgelig kan udviklingen vende, men vi må også være realistiske.
Som det ser ud nu i krystalkuglen, er der næppe sportslig aktivitet om 3-4 år, og hvad gør vi så?
Vi har et fortrinligt samarbejde med Aarsballe Borgerforening, og det er livsnødvendigt for både AAB og borgerforeningen, at vi kan arbejde sammen. Klubhuset er grundlaget for både AABs og borgerforeningens fortsatte eksistens.
Selvom den sportslige aktivitet mindskes eller helt ophører, behøver AAB som forening ikke opløses, men kan fortsat køre videre så længe vi kan finde personer til bestyrelsen.
Hvis AAB stadig får lov til at eksistere, mere eller mindre aktiv, vil rammerne være til stede, hvis den rette person eller ildsjæl melder sig på banen med en ny aktivitet. At starte en ny forening op på det tidspunkt vil være yderst besværligt, og derfor kan det være en god ide at bibeholde den nuværende forening.
Men som nævnt handler det dog om at have medlemmer til en bestyrelse.
Regnskab
Der er dog også positive elementer bl.a. får vi igen i år et fint regnskab, som Finn-Erik senere vil fremlægge.
Det vil vise et overskud på ca. 47.000 kr., som må betragtes som særdeles tilfredsstillende. Det er naturligvis loppemarkedet, som igen i år skaber overskuddet.
Den opsparede formue fra bl.a. loppemarkederne samt firmafodbold fra tidligere år gør, at vi i en pæn årrække kan finansiere og køre videre med klubhuset eller medborgerhuset, som det hedder, selvom det sportslige islæt bliver mindre og mindre. Vi får dog stadig mindre og mindre tilskud fra regionskommunen, der for 2017 har nedsat tilskuddet med ca. 10.000 kr. til ca. 27.000 kr. på årsbasis, så også på den front ser det lidt tungt ud.
Kontingent
På baggrund af det flotte økonomiske resultat har bestyrelsen besluttet et særligt tiltag for at trække medlemmer til AAB ved at fremsætte et forslag om, at kontingentet sættes ned til kr. 100 pr. halvår – et nedslag på 71 %. Vi håber, at vi med dette usædvanlige tiltag kan trække medlemmer til AAB.
Loppemarked
Som nævnt blev loppemarkedet igen i 2016 en stor succes med et overskud på 105.000 kr. og med en omsætningsrekord på selve loppemarkedet på næsten 142.000 kr. Her skal naturligvis lyde en tak til vore trofaste ”kunder”, medhjælpere og indsamlere med ”Bjarne Jørgensen – Danmark” i spidsen. Dejligt at se, at han igen er tilbage med sortering af effekter. Ham kan vi ikke undvære.
Også en stor tak til vore vognmænd, som beredvilligt hjælper os med lastbiler, så vi kan få de mange effekter op til Aarsballe fra depotet
Fantastisk at så lille en forening kan skabe så stort og når vi selv skal sige det veltilrettelagt arrangement.
Det viser, at der er en stor opbakning til klubben.
Bane og klubhus
Vi lejer klubhuset ud til fester, konfirmationer, møder mv. For at kunne leje huset ud, kræves det, at det skal se rent og pænt ud, og derfor skal der lyde en tak til vor rengøringsdame Lis Svendsen samt ikke mindst til Alf og Lone som til dagligt står for driften af kiosken.
Der skal også lyde en tak til Preben Jørgensen og Preben Knudsen for at klippe og vedligeholde fodboldbanen. Den ser flot og indbydende ud og kan sagtens matche de anlæg rundt på øen, som kommunen vedligeholder og klipper.
Thomas Nyboe er igen den, som sørger for at der er streger på banen, og på de rigtige steder.
Bornholms Regionskommune har afsat en pulje til tilskud til de privatejede medborgerhuse, og der håber vi, at vi kan få et tilskud til et solcelle anlæg, som alternativ til vores oliefyr. Ifølge kommunens teknikere skulle vi kunne opnå en stor besparelse på varmeudgiften. Det arbejder vi videre med.
Borgerforeningen
Der skal også lyde en tak til borgerforeningen, som altid hjælper, når der er indendørs og udendørs arbejdsdag.
Årets leder:
Årets leder blev fortjent Hanne Ipsen, som leder præmiewhistafdelingen på små 30 medlemmer, som spiller hver onsdag. Vi er meget glade for Hanne, som har styr på afvikling af spil, indbetalinger m.m. Et fortjent valg til årets leder.
Her til slut vil jeg takke alle, der har givet et bidrag til AAB, både økonomisk, arbejdsmæssigt og sportsligt.
På bestyrelsens vegne
Kenneth Knudsen
Næstformand i Aarsballe Boldklub

 

 

BERETNING FOR AARSBALLE BOLDKLUBS FODBOLD I 2016
2016 var året, hvor vi blev en ren 7-mandsfodboldklub med hold i KvindeNordeaLigaen, Herre Senior 7M og Veteran.
Damerne havde et svært år men kæmpede sig igennem året og spillede alle de kampe fysik og mandskab gjorde muligt. Både forår og efterår bød på sejr, point og et resultat som nummer fem ud af seks, som er godkendt. Steffen forsøgte ihærdigt, at få os til at møde til både træning og kamp, hvilket kan være svært i en fortravlet hverdag. Men det betød, at damerne var klubbens eneste hold, der gentagne aftener var at se på træningsbanen.
Herrer Senior skiftede som sagt 11-mandsbanen ud med 7-mandsbanen og det har været med til, at holdet spillede alle deres kampe i 2016. Foråret bød på både store sejre og nederlag og de sluttede som nummer 7 ud af 9. Rækken blev desværre to hold fattigere i efteråret og efter en runde blev der spillet slutspil. Herrerne tabte sidste kamp i slutspillet efter straffesparkskonkurrence.
Også i veteranrækken blev der spillet med en runde efterfulgt af et slutspil. Modsat herrerne gjaldt det i veteran både i forårs- og efterårssæsonen. Foråret sluttede veteranerne sidst – trods dette blev første kamp i slutspillet vundet og en stærkere modstander ventede i sidste kamp, som desværre blev tabt. I efteråret gik det bedre og inden slutspillet var holdet nummer fire, hvilket betød, at første kamp i slutspillet blev mod rækkens nummer et, som veteranerne tabte. Dette blev årets sidste kamp da modstanderen desværre ikke kunne stille hold i slutspillets anden runde.
Alt i alt blev der kæmpet både på og udenfor banen for at alle tre hold kom igennem 2016 på godkendt vis.
Slutteligt skal der lyde en tak til klippeteamet, der giver os en veltrimmet bane at spille på, Nyboe for streger at rette os efter (du skylder stadig damerne øl for efterårets første kamp, hvor der blev kigget langt efter kridtet) samt holdsamlere og træner for at sørge for, at vi kommer ud og bevæge os og fortvivlet forsøger at dirigere damer, herrer og veteraner i de rigtige løbemønstre.
Tak for 2016 og velkommen 2017 som jeg håber, byder på mange timers 7-mandsfodbold i den hvide trøje.
Én gang AAB, altid AAB!
Ann-Sofie Markussen
Fodboldudvalgsformand

 

 

Beretning badminton 2016

Foråret var der god opbakning til træning , 10 -12 stk hvergang. Vi havde et afslutningsstævne sammen med Klemensker med spisning bagefter.
Men det afholdt os dog ikke fra at som sædvanlig at tage i bowlingcentret til sæsonafslutning inc. Spisning


Vi startede efteråret med en god tilslutning til træning – men så løb nogle af de spillere der møder hver gang ind i langtidsskader og en overgang var vi glade når vi var 4 til træning og vi har også kørt hjem igen for der var for lidt til træning.
Det er blevet lidt bedre op imod jul - men ikke det store.
Da vi deler hallen med Kif har der normalt været fyldt op på 4 baner.
Vi har haft et julestævne med spisning bagefter sammen med Kif og det var der 26 som deltog i.
Vi har holdt en julefrokost og det var igen i år på Bolsterbjerg.

Til slut er det kun at sige. ” vi eksistere måske endnu ”

Jørgen Sode