Aarsballe Boldklub

En gang AAB, altid AAB

Tillykke

10. Maj 2018

Tom Jørgensen fylder 50 år - Tom er fast medhjælper ved loppemarkedet og når vi har brug for hjælp til at tromle banen eller andre ting der kræver maskinkraft
28. dec. 2018
Gitte Mortensen fylder 60 år - Gitte er fast sælger ved loppemarked og tidligere...

Mere

Kommende Begivenheder

Ingen begivenheder

Login

dirigentklokke2

Generalforsamling
Torsdag den 10. Februar 2022 kl. 19.00

9 deltagere
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Laila Kofoed

2. a. Formandens beretning: Kasserer Finn-Erik Pedersen
b. Fodboldudvalgets beretning: Alf Jørgensen
c. Badmintonudvalgets beretning: Jørgen Sode
d. Funktionel træning: Lise Bærentzen

3. Aflæggelse af revideret regnskab: minus ca kr 8.000

4. Behandling af indkomne forslag: bestyrelsen anmodede tilladelse til, at investere
kr 100.000 i investeringsbeviser/aktier - godkendt

5. a. Valg af formand: ingen forslag
b. Valg af bestyrelsesmedlem: Jan Ingvorsen - genvalg
Valg af bestyrelsessuppleant: Rasmus Gormsbøl - genvalg
Valg af revisor: Dan Andersen udgår – nyvalg af Finn Olsen
Valg af revisorsuppleant: Torben Munch - genvalg

6. a. Valg af fællesudvalgsformand for fodboldudvalget: Alf Jørgensen - genvalg
b. Valg af seniorfodboldudvalg: Rune Radil og Rasmus Gormsbøl - genvalg
c. Valg af formand for badmintonudvalget: Jørgen Sode - genvalg
d. Valg af formand for funktionel træning: Lise Bærentzen - genvalg

7. Valg af redaktør for hjemmeside: Alf Jørgensen - genvalg
8. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslog uændret kr 100, men generalforsamling
bestemte med stemmerne 5 – 4 en stigning til kr 200 pr ½ år

9. Eventuelt:
Laila Kofoed foreslog, at vi næste år laver et udvalg til fejring af AABs
100 års fødselsdag i 2027. Og at man evtl hensætter nogle penge til dette arrangement.


Ref Alf Jørgensen

Beretning for 2021 Aarsballe Boldklub

Året 2021 var lige som 2020 på grund af COVID19 et meget mærkeligt år.
Vi kom i gang igen med vore sportslige aktiviteter, men måtte lukke ned kort før jul på grund af restriktionerne i forbindelse med COVID19.
Sportslige aktiviteter
Vi har stadig fodbold, badminton og funktionel træning, som Alf, Jørgen og Lise vil fortælle mere om i deres beretninger.
Klyngesamarbejdet
Klyngesamarbejdet arbejder med projektet ”Vi mødes i det grønne”, hvor de har fået bevilget tilskud fra Realdaniafonden på ca. 4½ mill. kr. Klyngen skal dog skaffe yderligere ca. 4 mill. Kr. fra andre fonde før projektet kan gå i gang, og det arbejder de på i øjeblikket.

For Aarsballes vedkommende drejer det sig om tilbygning til medborgerhuset - nævnt Naturhuset - samt et shelter i Kim Larsens skov - nævnt Billen Skovshelter.

Vi har i Aarsballe været positive over for projektet, hvor der har været afholdt flere møder. Dog har vi som de andre lokalsamfund taget forbehold for vores økonomiske deltagelse i projektet samt frivillig arbejdskraft i projektet.
Bjarne Bech er kontaktperson og tovholder i Aarsballe, og hvor jeg er AAB`s repræsentant.
AAB Loppemarked
AAB`s traditionelle loppemarked blev ligesom alle andre arrangementer ramt af COVID19.
Der er fyldt godt op i depotet, og det har naturligvis medført visse begrænsninger med afvisning af store møbler og skabe mm. Vi er holdt op med at annoncere i foråret 2021, så nu bliver der ikke samlet ind.
Loppemarkedet den 1. august 2020 skulle have været det sidste loppemarked, men det satte COVID19 som nævnt en stopper for. Loppemarkedet den 7. august 2021 blev også aflyst - dels på grund af COVID19 og dels pga. afbud fra mange hjælpere.
Vi håber, at vi kan afvikle loppemarkedet i 2022 den 6. august 2022. Vi håber, at alle vore medlemmer og tidligere medlemmer vil bakke op om det sidste loppemarked, så vi får en festlig afslutning på vore mange loppemarkeder. Vi vil nedsætte et særligt loppemarkedsudvalg til afvikling af loppemarkedet, da bestyrelsen efterhånden er blevet mindre og ikke alene kan løfte opgaven.
Økonomi og regnskab
Som I vil se senere, vil jeg fremlægge et regnskab for 2021 med underskud. Det er andet år i træk, vi afleverer et regnskab med underskud. Det er lidt uvant. Underskuddet lyder på ca. kr. 8.000,00, og det er nådigt sluppet.
Der vil i de kommende år hvert år være underskud på regnskaberne, hvis vi ikke finder en anden indtægtskilde end loppemarkedet. Det skal dog også nævnes, at hvis vi viser fornuft og undgår de store reparationer på medborgerhuset, kan vi klare en 10-15 år før kassen er tom.

Det er vores plan, at vi i de kommende år vil anbringe klubbens økonomiske midler i værdipapirer/værdipapirpuljer for at få en lille forrentning og undgå at skulle betale for at have pengene stående i banken.

I vores forretningsorden er det nævnt, at vi skal have tilladelse fra generalforsamlingen for at investere, og derfor vil vi anmode forsamlingen om at give os denne tilladelse.
Medborgerhuset
Det trænger til en gang hovedrengøring, og der er planlagt rengøring lørdag den 5. marts 2022 kl. 9-12, hvorefter AAB vil være vært for en frokost. Vi håber, at mange vil give en hånd med.
Kontingent
Det er bestyrelsens forslag, at vi bibeholder vores kontingent på 100,00 kr. halvårligt. Et nærmest symbolsk beløb, som vi kun kan fastholde, så længe vi har vores loppemarked. Vi tror på, at det lave kontingent kan forlænge vores afdelingers levetid, men som nævnt stopper loppemarkedet og måske bliver det nødvendigt at hæve kontingentet fremover.

Pasning og vedligeholdelse af Aarsballe Stadion
Det har i flere år været sådan, at kommunen klipper det halve stadion og Preben Jørgensen klipper resten. Nu har vi fået lovning på, at kommunen klipper hele stadion. Det har i vores øjne været lidt komisk, da kommunens store klippemaskiner næsten kunne have klippet det hele bare ved at vende maskinen.
Fremtiden
Det kan lyde som en gentagelse af tidligere beretninger, men det er vigtigt, at vi hvert år kigger lidt ud i fremtiden, og hvor vi ønsker, at AAB skal bevæge sig i fremtiden.
Hvad gør vi så i fremtiden? Skal vi køre videre med et uændret sportsligt niveau, som hvert år koster os ca. 20. - 25.000 kr.?
Ved at bevare ovennævnte niveau, kan vi fortsat klare os i 8 - 9 år før kassen er tom, og vi må lukke og slukke og sælge medborgerhuset.
Nogle vil mene, at vi er sat i verden for at varetage sportslige formål og ikke bevare mursten, og for mange af os vil det være vanskeligt for ikke at sige umuligt at lukke vores afdelinger med fodbold, badminton og funktionel træning. Det er for mange af os hjerteblod.
Andre vil sige, at for Aarsballe og Aarsballe borgerforenings mange aktiviteter er det vigtigt, at vi stadig har et medborgerhus. Uden de sportslige udgifter, kan vi måske holde medborgerhuset gående i 10-15 år endnu - naturligvis under forudsætning, at der ikke skal ske store reparationer på huset.
Uden medborgerhuset vil AAB og Aarsballe Borgerforening hurtigt være fortid.
AAB har et fortrinligt samarbejde med Aarsballe Borgerforening, og det er livsnødvendigt for både AAB og borgerforeningen, at vi kan arbejde sammen.
Vi har siden 2017 kørt AAB uden formand, og også i år ser det vanskeligt ud at få en formand til AAB. Det er dog væsentligt for bestyrelsen og selvfølgelig for AAB, at vi finder den rigtige person med det rigtige AAB DNA.
I øjeblikket fungerer jeg både som formand og kasserer, og det er ikke optimalt. Der er en grund til, at de poster skal være besat med forskellige personer. Jeg føler mig sårbar i den situation, og derfor vil bestyrelsen i endnu højere grad i fremtiden blive inddraget, også i tilfælde hvor sager betragtes som bagateller.
Tak til vores ledere og hjælpere
Vi lejer klubhuset ud til fester, konfirmationer, møder mv. For at kunne leje huset ud, kræves det, at der skal se rent og pænt ud, og derfor skal der lyde en tak til vores rengøringsdame Hanne Ipsen samt ikke mindst til Alf og Lone, som til dagligt står for driften af kiosken.
Der skal også lyde en stor tak til Kirsten Kofoed fra borgerforeningen, som lægger et stort arbejde i Medborgerhuset.
Samtidig skal der lyde en tak til Preben Jørgensen for at klippe og vedligeholde fodboldbanen. Den ser flot og indbydende ud og kan sagtens matche de anlæg rundt på øen, som kommunen også vedligeholder og klipper.
Thomas Nyboe er igen den, som sørger for at der er streger på banen, og på de rigtige steder.
Lone Jørgensen har igen vasket fodboldtøjet.
Også en tak til Hanne Ipsen, som sørger for, at der spilles præmiewhist i medborgerhuset.
Her skal også lyde en tak til Klaus Rønne Jensen fra kommunens grønne områder, som for beskedne midler i kommunen forsøger at komme vores ønsker vedrørende stadion i møde.
Borgerforeningen
Der skal også lyde en tak til borgerforeningen, som altid hjælper, når der er indendørs og udendørs arbejdsdag.

Vi har en meget aktiv borgerforening, der arrangerer fællesspisning, der strikkes, afholdes møder, julefrokost og meget andet (når vi ellers ikke har Coronavirus). De sørger for, at der hele tiden er aktivitet i medborgerhuset.

Afslutning
Til slut vil jeg takke alle, der har givet et bidrag til AAB, både økonomisk, arbejdsmæssigt og sportsligt.

På bestyrelsens vegne

Finn-Erik Pedersen - Kasserer i Aarsballe Boldklub